فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون+ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون‬ phenyl dexametazon


طبقه بندی درمانی : داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ‫

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دارو ﺣﺎوي 81 ﮔﺮم ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون، 530/0 ﮔﺮم دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ درد و ﺿﺪ ﺗﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ‫آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز از ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻴﻼﺳﻴﻮن ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دارو ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻛﻠﻴﻮي، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻠﻴﻮي، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن، ‫آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻮس ﻣﻌﺪه، ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ، اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺮادي ﻛﻴﻨﻴﻦ، ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد و ‫از ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و آزاد ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد و ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ اﻟﺘﻬﺎب ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در روﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد. دﮔﺰاﻣﺘﺎزون داراي اﻋﻤﺎل زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ‫دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﮔﺮدش ﺧﻮن، آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ‫اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ‫آرﺗﺮﻳﺖ ، اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ ، ﻻﻣﻴﻨﺎﻳﺘﻴﺲ ، ﺗﺎﻧﺪوﻧﺎﻳﺘﻴﺲ ، ﻣﻴﻮزﻳﺖ در ﮔﺎو ، اﺳﺐ و ﺳﮓ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺮود . ﻫﻢ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﻛﻤﻜﻲ در ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه اي در ‫ﺳﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . و در ﻛﺘﻮز ﮔﺎو ) اﺳﺘﻮﻧﻤﻲ ( ، ﺣﺎﻻت ﺷﻮك و اﺳﺘﺮس ، آرﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ‫ﻋﻔﻮﻧﻲ ، ﺗﺎﻧﺪوﻧﻴﺖ ، اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ، اﻟﺘﻬﺎب وﺗﺮ و ﺳﻴﻨﻮوﻳﺎل ﻫﺎي وﺗﺮي ، واژﻳﻨﻴﺖ ، ﺳﻨﺪرم آﻣﻔﻴﺰم رﻳﻮي ‫ﮔﺎو و ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ آﺗﻴﭙﻴﻚ در ﮔﺎو ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ‫دارو ﺑﺼﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ‫اﺳﺐ و ﮔﺎو: ‫داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﻲ 02 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ ﺑﺎر در روز و ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺮار در روزﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ دارد. ‫داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ 03-20 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در روز اول، 02 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در روز دوم و ﺳﭙﺲ 01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ‫4-1 روز.

‫ﻛﺮه اﺳﺐ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ: 01-6 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﻜﺮار آن 84-42 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ‫دارد. ‫

ﺳﮓ: ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﻲ، روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 51 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن .

ذکر نشده است

‫• ﺗﺰرﻳﻖ دوم 2-1 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

• در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺮوق و اﺣﺘﻘﺎن، ﻣﻴﺰان داروي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و از ‫ﺗﻜﺮار ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.

‫• ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻮرﺗﻮن ﺗﺮاﭘﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون- ‫دﮔﺰاﻣﺘﺎزون داروي ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

‫• در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ، ﻛﺒﺪي، ﻛﻠﻴﻮي و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﺴﺘﻨﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ‫ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس ﻣﺼﺮف دارو ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.

ذکر نشده است
 

دوره ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف دارو:

‫ﮔﻮﺷﺖ: 12 روز ‫ﺷﻴﺮ: 4 روز

در دﻣﺎي ) 52-51 ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دارو:

در وﻳﺎلﻫﺎي 001 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ذکر نشده است
 دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.