فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیوﺗﺎ ﻧﻴﻞ® phenilb oint


طبقه بندی درمانی : داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


 ﭘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون

ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي NASID

ﻫﺮ ﮔﺮم ﺣﺎوي 50 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎب ، ﺿـﺪ روﻣﺎﺗﻴـﺴﻢ ، ﺿـﺪ ‫درد و ﺿﺪ ﺗﺐ ، اﻳﻦ دارو از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﭙﺮازول ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﺬﻳﺮي ﻋـﺮوق از ادم و دﻳﺎﭘـﺪز و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗـﻮرم ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در آرﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ، اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ ، رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ، ﺑﻨﺪ آوردن ﺷﻴﺮ در ﺳﮓ ، اﻟﺘﻬﺎب ‫ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ﮔﺎو ، اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ‫اﺑﺘﺪا ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻠﺘﻬﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﭘﻤﺎد را ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻼﻳﻢ ﺑـﻪ آن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑﻤﺎﻟﻴـﺪ . اﻳـﻦ ‫ﻋﻤﻞ را روزاﻧﻪ 2ﻳﺎ 3 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻊ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .

ذکر نشده است

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

در دﻣﺎي (52-51) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . ‫

اﻳﻦ دارو در ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي5/24 ﮔﺮﻣﻲ در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.