فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیوﺗﻮﺳﻴﻦ ® )اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ(‬ oxytocin


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   پرندگان( Birds)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


 

ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

 اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻚ

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي 10 واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮاﻧﻴﻞ ﺳﻴﻜﻼز ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ را از ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮ ‫اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺳﺒﺐ ﻳﻚ ﻣﻮج دﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻋﺼﺒﻲ در ﻋﻀﻼت ﺻﺎف رﺣﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻴﻮﻣﺘﺮ رﺣﻢ ‫ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺤﻠﻲ ، ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ‫زاﻳﻤﺎن در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﺒﺎض ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﻮاﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﭘﺴﺘﺎن ) ﺳﻠﻮل ‫ﻫﺎي ﺳﺒﺪي ( ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض آﻟﻮﺋﻮل ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

مقدار مصرف:

 ‫

دام

خروج شیر IU

مامایی IU

گربه

10-1

10-5

سگ

10-2

25-5

گوسفند

20-5

50-30

گاو

20-10

150-75

اسب

20-10

150-75

 

ذکر نشده است

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارو :

از اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ رﺣﻢ ﺟﻬﺖ زاﻳﻤﺎن ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ‫زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﺎرﮔﻲ دﻳﻮاره رﺣﻢ ﮔﺮدد .

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

در دﻣﺎي 8-2  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر و در ﻣﺤﻞ ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد

 اﻳﻦ دارو در وﻳﺎل ﻫﺎي 10 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.