فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیوﺗﺎﻛﺎﺋﻴﻦ® + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ lidoc noradernalin


طبقه بندی درمانی : بیهوش کننده ها و بی حس کننده ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دارو ﺣﺎوي 02 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ و 80/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻧﻮر آدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ‫ﺻﻮرت ﻛﻪ دارو در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ‫ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻏﺸﺎ ﺷﺪه و ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻮاج ﻋﺼﺒﻲ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ‫دﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﻲ ﮔﺸﺘﻪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ‫ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺛﺮ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ داروي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ‫ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﺧﻮدﻛﺎري و ‫ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻄﻦ در ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ‫ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻠﻴﺰي-ﺑﻄﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻄﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ‫دارو ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ-ﻋﺮوﻗﻲ اﺳﺖ

ذکر نشده است
 

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ اﻧﺘﺸﺎري:

ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دارو اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ‫اﻃﺮاف ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

‫ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺗﻨﻪ اي ﻳﺎ ﻫﺪاﻳﺘﻲ:

 دارو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻪ ﻋﺼﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻨﻪ ﻋﺼﺒﻲ ‫ﺗﻌﺼﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ‫

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ:

دارو در زﻳﺮ ﭘﺮده ﻣﻨﻨﮋ و داﺧﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ‫ﮔﻴﺮد. ‫ﺑﻲ ﺣﺴﻲ اﭘﻴﺪورال: دارو در ﻓﻀﺎي اﭘﻴﺪورال و ﺧﺎرج از ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد و روي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ‫ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ از ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ روش دارو وارد ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻐﺰي- ‫ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

‫ﺑﻲ ﺣﺴﻲ دﻣﻲ:

دارو ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﺮاي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﻛﺮوم ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

‫ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه اي:

در اﻳﻦ روش ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ‫ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ روش اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻬﻲ ﮔﺎه   flankﺑﻜﺎر ‫ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد.

مقدار مصرف:

 ‫ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ:

ﺑﻪ روش اﭘﻴﺪورال ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 5/4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﺎ ﻣﻬﺮه اول ﻛﻤﺮ را ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ ‫ﻛﻨﺪ.

 ‫ﮔﺎو :

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺧﺎرج ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ اي ﭘﺎﻳﻴﻦ: 1-5/0 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 05 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ‫

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺧﺎرج ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ اي ﺑﺎﻻ: 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ‫اﺳﺐ:

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻋﺼﺐ ﻓﻜﻲ: 02-01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ‫

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺧﺎرج ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ اي: 01-5 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

 ‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ:

ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﺧﺎرج ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ اي: 21-8 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ

ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ ﺑﻄﻮر اوﻟﻴﻪ در ﻛﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻣﻴﻦ ‫از ﮔﺮوه دي اﺗﻴﻞ آﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮔﻮﻧﮋوﮔﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ‫دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد. ‫ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دارو: ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮﻳﻊ و اﺿﻄﺮاري آرﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﻄﻨﻲ ﻛﻪ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﺣﺎد ﻣﻴﻮﻛﺎرد، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ دﻳﮋﻳﺘﺎل، ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺗﺘﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﺗﺰرﻳﻖ دارو در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ، ‫ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺷﻮك، ﺑﻠﻮك ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻠﺒﻲ در ﻓﻀﺎي زﻳﺮ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺸﻮد. از ﺗﺰرﻳﻖ ‫ورﻳﺪي اﻳﻦ دارو ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ‫ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﻟﺮزش، ﻧﻴﺴﺘﺎﮔﻤﻮس، ﺣﻤﻼت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ‫ﻗﻠﺒﻲ-ﻣﻐﺰي، ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﻫﻴﺠﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻮاج و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت دﻫﻠﻴﺰي-ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ‫

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است

در دﻣﺎي  30-15  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.

در وﻳﺎلﻫﺎي 001 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.