فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیایمیدوکارد imidocarb


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


 ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ به‌صورت‌ محلول‌ شفاف‌ بي‌رنگ‌ جهت‌ تزريق‌ عضلاني‌ و يا زير جلدي‌ بكار مي‌رود.

 ضد انگل‌ داخلی

هر ميلي‌ليتر دارو محتوي‌ 120 ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ (IMIDOCARB DIPROPIONATE) مي‌باشد.

در متابوليسم‌ با بزيا، اينوزيتول‌ نقش‌ حياتي‌ دارد و ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ مانع‌ رسيدن‌ اين‌ ماده‌ به‌ بابزيا گرديده‌ و در نهايت‌ باعث‌ مرگ‌ آنها مي‌گردد بدون‌ آنكه‌ به‌ گلبولهاي‌ قرمز صدمه‌ يا آسيبي‌ وارد شود.

براي‌ پيشگيري‌ و معالجه‌ بابزيوز در گوسفند، گاو، اسب‌ و سگ‌، آناپلاسموز در گاو و همچنين‌ ارليشيوز در سگ‌ بكار مي‌رود.

حفاظت‌ شيميايي‌ ايميزول‌ تا 6 هفته‌ باقي‌مي‌ماند. لذا درگير كردن‌ حيوانات‌ در اين‌ مدت‌ توسط‌ كنه‌هاي‌ آلوده‌ به‌ بابزيا سبب‌ تحريك‌ سيستم‌ ايمني‌ مي‌گردد كه‌ اين‌ ايمني‌ حدود 15 ماه‌ تداوم‌ خواهد داشت‌. اين‌ روش‌ ايمني‌زايي‌ در زمان‌ فعاليت‌ كنه‌ها توصيه‌ مي‌شود.

ميزان‌ مصرف‌:

 1ـ درمان‌:

 1ـ1ـ براي‌ درمان‌ بابزيوز گوسفند و گاو : يك‌ ميلي‌ليتر به‌ ازاء هر يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌

 2ـ1ـ براي‌ درمان‌ آناپلاسموز گاو : دو و نيم‌ ميلي‌ليتر به ازاء هر يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌

 3ـ1ـ براي‌ درمان‌ توأم‌ بابزيوز و آناپلاسموز گاو: دو و نيم‌ ميلي‌ليتر براي‌ يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌

 4ـ1ـ براي‌ درمان‌ بابزيوز اسب‌، الاغ‌ و قاطر : دو ميلي‌ليتر به ازاء يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام.‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ حاصله‌ از بابزيااكوئي‌  (B. equi)  مي‌توان‌ دارو را دوبار به‌ فاصله‌  48 – 24  ساعت‌ به‌ حيوان‌ تزريق‌ نمود.

 5ـ1ـ براي‌ درمان‌ بابزيوز سگ‌ : بيست‌ و پنج‌ صدم‌ ميلي‌ليتر به‌ ازاء هر ده‌ كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌. در بعضي‌ موارد بعد از يك‌ تا سه‌ هفته‌ ممكن‌ است‌ بيماري‌ عود نمايد كه‌ در صورت‌ وجود علائم‌ كلينيكي‌ مي‌توان‌ براي‌ بار دوم‌ درمان‌ را به‌ شرح‌ فوق‌ انجام‌ داد.

 2ـ پيشگيري‌

 در صورتي‌ كه‌ در يك‌ يا دو گاو علائم‌ كلينيكي‌ بابزيوز يا آناپلاسموز و يا هر دو آنها مشاهده‌ شد يا اگر گله‌هاي‌ حساس‌ از مناطقي‌ كه‌ سابقه‌ بابزيوز دارند عبور داده‌ شوند بسته‌ به‌ گونه‌ بابزيا و شدت‌ آلودگي‌ منطقه‌ مي‌توان‌ با تزريق‌ يك‌ دز ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ براي مدت 4 تا 6 هفته آنها را از ابتلاء به‌ بيماري‌ ايمن‌ نمود و‌ در مورد آناپلاسموز در صورتي‌كه‌ بيماري قبلا در گله انكوبه شده باشد مصرف تك دوز ايميزول مي تواند از ايجاد آناپلاسموز باليني پيشگيري كند .

ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ را مي‌توان‌ هم‌ از طريق‌ عضلاني‌ و هم‌ از طريق‌ زيرجلدي‌ بكاربرد روش‌ عضلاني‌ براي‌ گاو، گوسفند و اسب‌ توصيه‌ شده‌ و ترجيح‌ داده‌ مي‌شود كه‌ در عضلات‌ ناحيه‌ گردن‌ تزريق‌ شود.

اطلاعات‌ تكميلي‌:  محلول‌ ايميدوكارب‌ براي‌ معالجه‌ ارليشيوز سگ‌ها كه‌ به‌ نام‌ بيماري‌ خونريزي‌ نايروبي‌ نيز معروف‌ است‌ مؤثر مي‌باشد. دز مصرفي‌ در اين‌ مورد نيم‌ ميلي‌ليتر براي‌ هر ده‌ كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌ است‌ و بايد دو تزريق‌ به‌ فاصله‌ 14 روز انجام‌ شود.

 

مقادير مصرف‌ دارو براي‌ پيشگيري‌:

 1ـ2ـ براي‌ پيشگيري‌ توأم‌ بابزيوز و آناپلاسموز در گاو مقدار دو و نيم‌ ميلي‌ليتر براي‌ يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌

 2ـ2ـ براي‌ پيشگيري‌ بابزيوز در اسب‌، الاغ‌ و قاطر دو ميلي‌ليتر براي‌ يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌ .

 3ـ2ـ براي‌ پيشگيري‌ بابزيوز در سگ‌ نيم‌ ميلي‌ليتر براي‌ ده‌ كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌.

 3ـ حذف ودفع كامل گونه‌هاي‌ بابزيا از بدن‌ دام‌ آلوده‌: ( Elimination )

در گاو : پاك شدن عفونت هاي بابزيايي از بدن با تجويز 2 ميلي ليتر به ازاء هر 100 كيلوگرم وزن بدن انجام خواهد  شد .

در اسب : عفونت‌ حاصله‌ به‌وسيله‌ بابزيا كابالي‌  (B.caballi) معمولاً به‌وسيله‌ تزريق‌ ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ به‌ سهولت‌ و به طور كامل از بين‌ مي‌رود اما در عفونت‌هاي‌ حاصله‌ از بابزيااكوئي‌  (B.equi)  حدود موفقيت‌ درمان‌ شصت‌ درصد مي‌باشد. در چنين‌ مواردي‌ اگر تزريق‌ دوم‌ شش‌ هفته‌ بعد از تزريق‌ اول‌ انجام‌ شود درصد موفقيت بيشتر خواهد بود .

      درمان : گاو و گوسفند : 1 ميلي لـيـتـر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن .

     مـمكن است  در موارد بسيار شديد بيـماري نياز به تكرار اين دوز 24 ساعت بعد از تزريق اول  باشد .

 بيـماري آناپلاسـموز :

       گاو : 5/2 ميلي لـيـتـر به ازاي هر100 كيلوگرم وزن بدن . 

 در چنين‌ حالتي‌ دزهاي‌ درمان‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

 براي‌ درمان‌ بابزيا كابالي‌ دو دز دو ميلي‌ليتري‌ براي‌ صد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌ به‌ فاصله‌ بيست‌ و چهار ساعت‌ و براي‌ درمان‌ بابزيا اكوئي‌ چهار دز چهار ميلي‌ليتري‌ براي‌ يكصد كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌ به‌ فاصله‌ هفتاد و دو ساعت‌.

 در الاغ‌ و قاطر براي‌ درمان‌ بابزيا كابالي‌ دو دز دو ميلي‌ليتري‌ به ازاء هر 100 كيلوگرم وزن بدن به‌ فاصله‌ هر بيست‌ و چهار ساعت تجويز مي گردد . اين مساله به اين معناست كه بابزياكابالي مي تواند دفع شود ولي دفع بابزيااكوئي و عفونت هاي مختلط بسيار مشكل مي باشد ‌.

نظارت‌ يك‌ دكتر دامپزشك‌ بر وضعيت‌ ايمني‌زايي‌ شيميايي‌ ضروري‌ مي‌باشد.

موارد احتياط‌:

 1ـ ايميدوكارب‌  ديپروپيونات‌ نبايد در وريد تزريق‌ شود.

 2ـ در صورتي‌ كه‌ ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ به‌ گاوهاي‌ شيري‌ تزريق‌ گردد، شير آنها تا سه‌ روز بعد از تزريق‌ نبايد به‌ مصرف‌ انسان‌ برسد.

 3ـ بعد از تزريق‌ ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ به‌ گوسفند تا خاتمه‌ دوره‌ شيرواري‌ نبايد از شير آنها براي‌ مصرف‌ انسان‌ استفاده‌ كرد.

 4ـ تا 28 روز بعد از تزريق‌ ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ نبايد از گوشت‌ دام‌ براي‌ انسان‌ استفاده‌ نمود.

 5ـ ميزان‌ تزريق‌ ايميدوكارب‌ دپيروپيونات‌ نبايد از دز مصرفي‌ توصيه‌ شده‌ بيشتر شود.

 6ـ بعد از تزريق‌ ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ ممكن‌ است‌ حيوانات‌ عوارض‌ داروهاي‌ كولينرژيك ‌: از قبيل‌ تنگي‌ نفس‌، افزايش‌ ترشح‌ غدد بزاقي‌، كاهش‌ ضربان‌ قلب‌ و غيره‌ از خود نشان‌ دهند كه‌ اين‌ عوارض‌ زودگذر مي‌باشد اما در سگ‌ها بايد حيوان‌ تا 15 دقيقه‌ تحت‌ مراقبت‌ قرار گرفته‌ و اگر چنين‌ علايمي‌ تكرار گرديد با سولفات‌ آتروپين‌ درمان‌ شوند.

شرايط‌ نگهداري‌:

 ايميدوكارب‌ ديپروپيونات‌ را بايد در دماي 25-2 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري‌ نمود.

 اين‌ محصول‌ در ويال‌هاي‌ ده‌، چهل‌ و صد ميلي‌ليتري‌ ارائه‌ مي‌گردد.دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.