فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیوﺗﺎروﻟﻴﻦ® ) ﮔﻨﺎدروﻟﻴﻦ (‬ gonadorelin


طبقه بندی درمانی : پروستاگلاندین ها و هورمونها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ : ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ‫ﮔﺮوه داروﻳﻲ: ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ . ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ دارو : ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي 5 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻣﺎده آﻻرﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎت )ﻟﻮﻟﻴﺒﺮﻳﻦ آ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ دارو : اﻳﻦ دارو از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮدش ﺧﻮن ورﻳﺪي ﺑﺎب ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ اﻳﻦ ﻏﺪه ‫ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل و ﻣﺤﺮك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺴﻢ زرد در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ‫ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺛﺮ اﻳﻦ دارو ﺣﺪود 2 ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ آن ﻛﻤﺘﺮ از 3 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ‫ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و از ﺑﺎﻓﺖ دﻓﻊ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .

ذکر نشده است

ذکر نشده است

ﮔﺎو ﻣﺎده : ‫ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎروري ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ‫در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻓﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﺳﺘﺎ ﮔﻼﻧﺪﻳﻦ‪ F2aﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ‫ﻛﻴﺴﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤﺪان ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎروري ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ اوﻟﻴﻦ ﻓﺤﻠﻲ آﺷﻜﺎر ) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ( ‫1- ‫2- ‫3- ‫4- ‫5- ‫6- ‫7- ‫1- ‫2- ‫3- ‫4- ‫5-

‫ ‫ﻣﺎدﻳﺎن : ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﻓﺤﻠﻲ ‫ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻓﺤﻠﻲ در ﻣﺎدﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻜﻠﻴﻚ ‫ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري و ﻛﺸﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻠﻤﻲ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري در ﻓﺤﻠﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ

‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان :‫1- ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ اووﻻﺳﻴﻮن ‫2- ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ

‫اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ‫1- ﮔﺎو 5 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ‫2- ﻣﺎدﻳﺎن 01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ‫3- ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 5 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ‫زﻣﺎن ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف دارو : ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آزاد ﻛﺘﺘﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻛﻪ از ‫ﻫﻴﭙﻮ ﺗﺎ ﻻﻣﻮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن آن در ﺑﺪن زﻣﺎن ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ‫ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري دارو : در دﻣﺎي )51-8( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دارو : اﻳﻦ دارو در وﻳﺎل ﻫﺎي 01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .

 

ذکر نشده است

ذکر نشده است

ذکر نشده است

ذکر نشده است

ذکر نشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.