فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیفلونکس مگ flunx meg otc


طبقه بندی درمانی : داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها  -   داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ :

ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دارو ﺣﺎوي 003 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮا ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ دي ﻫﻴﺪرات و 02 ﻣﻴﻠﻲ ‫ﮔﺮم ﻓﻠﻮﻧﻜﺴﻴﻦ ﻣﮕﻠﻮﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫

ﮔﺮوه داروﻳﻲ :

ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي

اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮا ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ‫واﺣﺪ ‪ 30Sرﻳﺒﻮزوم ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه و ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ، ‫ﻛﻼﻣﻴﺪﻳﺎ ، رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫ﻓﻠﻮﻧﻜﺴﻴﻦ ﻣﮕﻠﻮﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ ﺗﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دارو:

اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي 63-42 ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‫ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 6-5 روز ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دارو اﺻﻮﻻ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ‫ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﮔﺎوان )‪ (BRDﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﺐ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻻ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ‫ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳﺴﺲ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس آﻧﺘﺮاﺳﻴﺲ، ‫ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮژﻧﺲ و ﺗﺘﺎﻧﻲ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ و ﻧﻮﻛﺎردﻳﺎ و ﻃﻴﻔﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ‫ﺑﺮدﺗﻼ، ﺑﺮوﺳﻼ، ﺑﺎرﺗﻮﻧﻼ، ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﻮس، ﭘﺎﺳﺘﻮرﻻ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪا، ﺷﻴﮕﻼ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﭘﺴﺘﻴﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮا ‫ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ‫

دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ‫دام در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد. ‫• اﺳﺘﻘﺎده از دارو در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ، ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ‫ﻫﺎي ﻣﻌﺪي-روده اي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫• دارو در ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻳﺮ 6 ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﻦ ﺑﺎ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ‫• از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻧﻔﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي دﻳﮕﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد. ‫• از اﺳﺘﻔﺎده دارو در ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻫﻴﺪراﺗﻪ، ﻫﺎﻳﭙﻮوﻟﻤﻴﻚ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ‫ﻛﻠﻴﻮي اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد.

ذکر نشده ا ست

ﮔﻮﺷﺖ: 35 روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ‫ﺷﻴﺮ: 36 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري دارو:

در دﻣﺎي 25-15 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.

وﻳﺎلﻫﺎي 50 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪديدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.