فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیفنبندازول‌ 2.5% febendazol 2.5


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


سوسپانسیون خوراکی

هر ميلي‌ليتر محلول فنازول 2.5%، ‌ حاوي‌ 25 ميلي‌گرم‌ فنبندازول‌ می باشد.

ذکر نشده است

موارد مصرف‌:

فنبندازول‌ بر مراحل نوزادهای در حال رشد و خفته و بالغ نماتودهای لوله گوارش گوسفند و بز و بالغ کرمهای ریوی آنها، بالغ سستودهای لوله گوارش نشخوارکنندگان، نماتودهای بالغ و سستودهای لوله گوارش تک سمی ها و گوشتخواران موثر است. همچنین مانند بنزیمیدازول ها داراي‌ اثرات‌ تخم‌كشي‌می باشدو نحوه اثر آن بر کرمهای مختلف حیوانات به شرح زیر است:

نشخواركنندگان‌ : همونکوس ،استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس، بونوستومم، کوپریا، نئوآسکاریس، اوزوفاگوستومم،

شابرتیا، تریشوریس و سستودهای بالغ

تک سمی ها: استرونگل های بزرگ و کوچک، آسکاریس،اکسییور و استرونژیلوئیدس

سگ و گربه: آسکاریس ها، انکیلوستوما،تریشوریس و سستودها

این دارو را باید با استفاده از دستگاه خوراندن داروی مایع (Drenching Gun) به حیوان خورانید. بطری حاوی سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. دز مصرفی این سوسپانسیون در حیوانات مختلف به شرح زیر می باشد

گوسفند و بز 5 ميلي‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازاي‌ يك‌ كيلوگرم‌ وزن زنده‌ دام (يك‌ ميلي‌ليتر براي‌ 5 كيلوگرم‌ وزن‌زنده)و در صورت آلودگی به سستودها مصرف  10 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده ‌توصيه‌ مي‌شود.

گاو: 5/7 میلی‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازاي‌ يك‌ كيلوگرم ‌وزن‌

زنده دام‌ (3 ميلي‌ليتر براي‌ 10 كيلوگرم‌ وزن زنده‌‌) توصیه می شود.

در آلودگي‌هاي‌ انگلي‌ دستگاه‌ تنفس( دیکتیوکولوس آرنفیلدی)‌، مقدار 10ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام به‌ مدت‌5 روز

متوالي‌ قادر است‌ آلودگي‌ را به‌ خوبي‌ مهار و محدود نمايد.

سگ‌ و گربه‌: مقادير درماني‌ توصيه‌ شده‌ براي‌ سگ‌ و گربه‌50 ميلي‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده حیوان (2 ميلي‌ليتربراي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده) ‌مي‌باشد.

  • از يخ‌زدگي‌ سوسپانسيون‌ جلوگيري‌شود.

· در صورت ایجاد آلودگي‌ مجدد از محيط‌ آلوده‌ ، ضروری است درمان‌ در دام‌ها تكرار گردد

راي‌ دام‌هايي‌كه‌ در مراحل‌ مختلف‌ آبستني‌ و فقر تغذيه‌اي‌ قرار دارند به‌راحتي‌ قابل‌ تجويز مي‌باشد

ذکر نشده است
 

گوشت: 7 روز

شیر: 3 روز

دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه(

دور از دسترس اطفال

بطري‌ های يك‌ ليتري‌دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.