فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیﻟﻮاﻣﻴﺰول levamizole


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دارو ﺣﺎوي 57 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻀﻼت اﻧﮕﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺟﺪا ﺷﺪن آن از ﻣﺨﺎط دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و ﮔﻮارش و ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ اﻧﮕﻞ از ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ‫دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎي ‪ Tﻣﻲ- ‫ﺷﻮد

ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻻروي ﻛﺮمﻫﺎي ﮔﺮد دﺳﺘﮕﺎه رودهاي- ﻣﻌﺪي و ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ ‫اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮمﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻧﻜﻮس، ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﺘﺮوﻧﮋﻳﻠﻮس، ﻛﻮﭘﺮﻳﺎ، اﺳﺘﺮﺗﺎژﻳﺎ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻳﺮوس، ‫ﺑﻮﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻮم، اوزوﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و از ﻛﺮمﻫﺎي رﻳﻮي ﺑﻪ دﻳﻜﺘﻴﻮﻛﺎﻟﻮس اﺷﺎره ﻛﺮد. ‫وﺗﺎﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ در ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ، ﺑﺰ و ﺳﮓ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ ‫در ﺣﻴﻮان آﺑﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﺮه ﺷﻴﺮ ﺧﻮار و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺠﺮاي ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻛﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد. ‫ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺎ روش ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5/7 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازا ‫ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ‫دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ آن 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 01 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ زﻳﺮﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد

ذکرنشده است

ذکرنشده است

اﻳﻦ دارو در دامﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺪﻳﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮﻧﻲ و دامﻫﺎﻳﻲ ‫ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﻤﻴﺖ دارو دﻳﺪه ﺷﺪه، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺎوﻫﺎ در دوره 41 روز ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ‫ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دارو ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ‫وﺗﺎﻣﻴﺰول ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺧﻄﺮ و ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، در ‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دارو ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮارﺿﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‫ﻟﺮزشﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺗﻜﺎنﻫﺎي ﺳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰاق دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﮔﺬرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ‫ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺑﺘﺪا وزن دام ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان دوز دارو ﺗﻌﻴﻴﻦ ‫ﮔﺮدد

ﺷﻴﺮ: 27 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ دارو ‫ﮔﻮﺷﺖ: در ﻣﻮرد ﮔﺎو 82 روز و در ﻣﻮرد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 51 روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد

در دﻣﺎي )52- 51( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮرﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.

ر وﻳﺎلﻫﺎي 001 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

وﺗﺎﻣﻴﺰول®دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.