فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیفوروسماید furosemide


طبقه بندی درمانی : داروهای مجاری ادرای  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي 50 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻓﻮروزﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻓﻮروزﻣﺎﻳــــﺪ اﺳﺎﺳــــﺎ" ﺑــــﻪ وﺳــــﻴﻠﻪ ﻣﻬــــﺎر ﺑــــﺎز ﺟــــﺬب ﻓﻌــــﺎل ﺳــــﺪﻳﻢ و  ‫آب در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﻗﻮس ﻫﻨﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ آب و ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻛـﺎﻫﺶ ‫ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﺪوﺳﺘﺮون ﻣﻲ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﺎﻳﻊ ﺗﻮﺑـﻮﻟﻲ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻي ‫آﻟﺪوﺳﺘﺮون ﺑﺎز ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎل را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻓـﻊ ﻳـﻮن ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروژن و ‫ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دارو :

ﻓﻮروزﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻨﺪرم ادم در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ‫ﺧﻴﺰ اﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ورﻳﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻠﺒﻲ ، اﻧﺴﺪاد ﺟﺮﻳﺎن ورﻳﺪي ﻳـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن ﻟﻨﻔﺎﺗﻴـﻚ در اﺛـﺮ ﺗﺮوﻣﺒـﻮز ، ﺑـﺮاي ‫درﻣﺎن ادم ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( ﻛﻢ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺧﻮن )

 در اﺛﺮ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺎ وﺟـﻮد اﻧﮕـﻞ ، ‫ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ادم ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﭘﻮﺳﺖ و آﺳﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮد ، ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ادم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﭘـﺴﺘﺎن و ﭘﺮﻳﻨـﻪ در ﮔـﺎو و ‫ﻣﺎدﻳﺎن در زﻣﺎن زاﻳﻤﺎن و ادم ﻏﻼف و ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻴﻀﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺮ ، درﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در دﻓﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت در دﻓﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ‫در ﺣﻔﺮات ﺑﺪن ( ﻗﻔﺴﻪ ، ﻣﻐﺰ ، ﺷﻜﻢ ) و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺣﻔﺮه دار ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ، ﻏﻼف ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ ﻳـﺎ ﺑـﻮرس ، درﻣـﺎن ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻻﻣﻴﻨﺎﻳﺘﻴﺲ ، ﻣﻴﻮﮔﻠﻮ ﺑﻴﻨﻮري و ﭘﺎراﻟﻴﺘﻴﻚ در اﺳﺐ ﻫﺎ و ﻳﺎ آﺑﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﺎذب در ﺳﮓ ﻫﺎ .

ﻣﺤﻠﻮل فوروسماید 5 درﺻﺪ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ ورﻳﺪي ﻳﺎ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮد . ‫دوز ﻣﻌﻤﻮل : ‫ﮔﺮﺑﻪ و ﺳﮓ : 5/5 -5/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن 2-1 ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 8-6 ﺳﺎﻋﺖ .

‫ﮔﺎو :1-5/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ، 2-1 ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 41-21 ﺳﺎﻋﺖ . ‫اﺳﺐ : 5/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 2-1 ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 8-6 ﺳﺎﻋﺖ

ذکرنشده است

ﻣﻮارد ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ادرار ، ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺷـﺪﻳﺪ ﻛﺒـﺪي ، ‫ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮﻧﻔﺮﻳﺖ ﺣﺎد ، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﺒﺪي ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺴﻤﻲ ، ﻛﻢ ادراري ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﻟﺖ دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و ‫در ﺳﮓ ﻫﺎ و ﻣﺎدﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﺴﺘﻦ و ﻧﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ، در زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ‫ﺧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ وﺗﺎزوﻣﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻮروزﻣﺎﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺳﺎﻟﻴـﺴﻴﻼت ‫ﮔﺮدد . اﻳﻦ دارو ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴﻴﻦ ‪ ،Bﻫﻴﺪرات ﻛﻠﺮال و داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدد . ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري دارو :

در دﻣﺎي 25-15 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد

ذکرنشده است

ذکرنشده است

اﻳﻦ دارو در وﻳﺎل ﻫﺎي 01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.