فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ+ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ vetasol


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ وﺗﺎﺳﻮل 48% ﺣﺎوي 400 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ و 80 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ دارو:

ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروﻓﻮﻻت ردوﻛﺘﺎز ﻛﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻴﺪ ‫ﻓﻮﻟﻴﻚ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻨﻴﻚ ﻧﻘﺶ دارد، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﻣﻴﺪﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ ‫اﺳﻴﺪ ﭘﺎرا آﻣﻴﻨﻮﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ دارد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﭘﺎرا ‫آﻣﻴﻨﻮﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ و ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﻴﺪﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪﻓﻮﻟﻴﻚ، ﻣﺨﻠﻮط اﻳﻦ دو ‫دارو ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﻴﻒ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دارو:

ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ و ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ، ادراري، ‫ﮔﻮارﺷﻲ، ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ، ‫آﺑﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﻲ، آﺑﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﻌﺪي، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﮔﻮش، ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ‫اﺳﺖ. ‫وﺗﺎﺳﻮل 48% از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ" در ﻋﻀﻠﻪ ﮔﺮدن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ‫ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺐ دوز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 23 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار دوز دارو ﺑﻪ 5/1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 23 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.در ﻣﻮرد ‫زﺧﻢ ﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ روزاﻧﻪ را ﺗﺎ 5 روز اداﻣﻪ داد (2 روز ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ).

در ﮔﺎو و اﺳﺐ ‫ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 20 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد.

ذکرنشده است

ذکرنشده است

در دام ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري، ﺳﻴﺮوز، ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺪﻳﻢ ﺧﻮن، ‫ادﻣﺎﺗﻮز ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺼﺮف دارو ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 دوره ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺐ 01 روز ﭘﺲ از ‫آﺧﺮﻳﻦ درﻣﺎن و ﺷﻴﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 3 روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ درﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﺗﻮرم ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ

در دﻣﺎي 25-15 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.

در وﻳﺎلﻫﺎي 100 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي

وﺗﺎﺳﻮل® 48% دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.