فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیوﺗﺎﺳﺘﺮول® اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات ‬ ostradiol benzoat


طبقه بندی درمانی : پروستاگلاندین ها و هورمونها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ﻣﺤﻠﻮل روﻏﻨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ

 اﺳﺘﺮوژن

ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي 2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻨﻮ ﺑﻨﺰوات ﺳﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺪت اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ‫

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ دارو :

 اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات ﺳﺒﺐ ﺷﺮوع ﻋﻼﻳﻢ ﻓﺤﻠﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ رﺷـﺪ رﺣـﻢ ، ‫ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻛﻮس رﺣﻤﻲ ، اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﺣﻢ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ‫ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ از آزاد ﺷﺪن ) ‪ ( GNRHو ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧـﺮوج ‫)‪ (FSHرﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ . در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ دوره ﻓﺤﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ) ‪ ( LHﻣﻲ ﮔﺮدد ‫. اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺗﺨﻢ از ﻣﺠﺎري ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و در دام ﻧﺮ ﺳﺒﺐ اﺛﺮات آﻧـﺪروژﻧﻴﻚ و ﻛـﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ‫ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﺮدد . ‫ﻓﺎرﻣﺎ ﻛﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻚ دارو : اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ، ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و راه ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺬب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ و ﭘـﺲ از ‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﺪف ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در ﻛﺒـﺪ از راه ﻛﻮﻧﮋوﻛـﻪ ﺷـﺪن ﺳـﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و ﻳـﺎ ‫ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ادرار ﺑﻪ ﺧﺎرج دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دارو :

اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات را ﻣﻲ ﺗﻮان از راه ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد . ‫

ﺣﻴﻮان ﻣﺎده : ‫ﮔﺎو : ‫ در ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻮﺗﺌﺎل و اﻳﺠﺎد ﻓﺤﻠﻲ ، 5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ" ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻛﻮرﻳﻮﻧﻴﻚ .‫ ﻣﻮﻣﻲ ﻓﻴﻜﺎ ﺳﻴﻮن ، ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، 001- 5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، ﺗﻜﺮار درﻣﺎن 3-2 ﺑﺎر در ﻫﻔﻨﻪ ﺑﻌﺪ .‫ ﻣﺘﺮﻳﺖ ، ﭘﻴﻮﻣﺘﺮ 52-02 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، ﻫﻢ زﻣﺎن اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ) 05 واﺣﺪ ( ﺗﻜﺮار درﻣﺎن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ

 .‫ﻣﺎدﻳﺎن : ‫

 ﻓﺤﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ و ﺑﺪون ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري 01-5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم .‫ اﻳﺠﺎد زاﻳﻤﺎن 5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، 42-41 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ

 .‫ﺳﮓ : ‫ اﻳﺠﺎد ﺳﻘﻂ 5-2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ 5-2 روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي .‫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ، 1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 3 روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ .‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ :

در ﻋﺪم ﻓﺤﻠﻲ 5/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، ﺗﻜﺮار درﻣﺎن 2 روز ﺑﻌﺪ .‫ ﻓﺤﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ 1-5/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم .‫ﺣﻴﻮان ﻧﺮ : ‫ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺮ : ‫ در آدﻧﻮم ﻣﻘﻌﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ، ﻫﻴﭙﺮ ﭘﻼزي و ﺗﻮرم ﭘﺮوﺳﺘﺎت ، 2-1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺗﻜﺮار در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ﻳـﻚ ﻣـﺎه‫ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .

ذکر نشده است

در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد و ﺗﻜﺮار ﻣﺼﺮف ﻣﻤﻜﻦ داراي اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋﻮارﺿـﻲ ‫ﻧﻈﻴﺮ : ﭘﺮوﻻﭘﺲ ﭘﺲ از زاﻳﺶ در ﮔﺎو ، ﺳﻘﻂ ﮔﺎو آﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ، ﻫﻴﭙﻮﻻزي و ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ ، در ‫ﻧﺮ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎدﻳﻨﮕﻲ و در ﺳﮓ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ آﭘﻼﺳﺘﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري دارو :

در دﻣﺎي )52-51( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . ‫

 اﻳﻦ دارو در وﻳﺎل ﻫﺎي 01 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .

ذکر نشده است
 دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.