فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیليدو کالين lidocaein


طبقه بندی درمانی : بیهوش کننده ها و بی حس کننده ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


مـحـلول اسـتـريل تـزريقـي.

هر ميـلي ليتـر حاوي 20 ميلي گرم ليدوكائيـن و 08/0 ميلي گرم نورآدرنالـيــن  مي باشد .

بي حس كننده هاي موضعي  عموما" نمك هاي اسيدي مـحلول در آب هستند . وقتـي اين نمك هاي اسيدي به داخل بافتهايي كه قليايــي هستـند،   تزريق شوند شـكل اسيــدي نمك خنثــي مي گرددو در نتـيجه از طريق روند هيدرولـيز پايه آميـن يا آلكالـوئيد آزاد مي شود كه اين روند براي نفوذ دارو از سد چربي غشاي سلـولـي براي ايـجاد بي حسي مورد نياز  ميباشد. بـي حس كـننده هـاي مو ضـعي همـچـنـيـن نـفوذ پذيـري غـشاي سـلولــي را كاهـش مي دهند. گروههــاي آميـنـي اين دارو هــا با گروههـاي قطبـي غشاي سلولــي واكنـش مـي دهـنـدو نفوذ پذيري غشاي سلولـي سلول عصبـي كاهش مي يابد . در نتيجه  نفوذ يونهاي سديم و پتاسيم صورت نمي گيـرد و تغييـراتي كه منجر به تولـيد ايـمپالس عصبــي ميگردد مهار ميشود .

اثر ات نورآردر ناليـن : نورآدرناليـن باعث انقباض عروق خونــي نزديك مـحل تزريـق داروي بـي حس كننده ميشود كه ايـن امر ميـزان جذب دارو را كاهش مي دهد در نـتيـجه مدت زمان تاثيـر دارو افـزايش مي يابد علاوه برايـن نورآدرناليـن سـميت بي حس كننده هاي موضعــي ر ا از طريق تاخيـر در جذب وجلوگيــري ازايـجاد غلظت هاي زياد دارو در خون كاهش ميدهند.  جذب كند دارو زمان بيشـتـري براي بافتـهاي بــدن به منظور تـخريـب مــاده بي حس كننده موضعــــي فر اهم ميكند .

به منظور ايـجاد بي حسي موضعــي و ناحيـه اي مورد استفاده قرار ميگيـرد.  كه بيـشتـرين مورد مصرف آن ايـجاد  بـي حسـي براي  اعمال جراحي است . بي حس كننده هاي موضعي براي تسكيـن درد ، خارش و الـتـهاب ، اخـتلالات پوستـي خـفيـف مانند بريدگيـهاي جزئي ،  سوختـگيها  ، خراشيدگيها  ، نيـش يا گزش حشرات مصرف مي شوند .

مقدار وروش مصرف :

روشهاي مصرف عبارتند از :

بي حسي انتشاري (  Infiltration  Anesthesia ) :  اين روش متداولـتـرين راه مصرف اين دارو ها است كه معمولا" دارو در زير جلد تزريق ميشود و از آنـجا به نسوج اطراف نفوذ مي كند .

  1. بي حسـي خارج  سخت شامه ( Epidural Anesthesia ) : دارو در فضاي خارج از سخت شامه تزريق مي شود و روي ريشه هاي عصبـي بعد از سخت شامه و قبل از آن كه از ستون مهره خارج شوند اثر مي كند در اين روش دارو  وارد مايـع مـغزي - نـخـاع نمي شود .  
  2.  بـي حسي نـخاعـي ( Spinal Anesthesia ) 
  3. بـي حسي تنه اي يا هدايـتـي Anesthesia)  (Nerve Block :  دراين روش دارو در مقابل تـنه عصبـي تـزريق ميشـود و نـواحي كه آن تـنه عصبـي تـعصيــب مـي كندرابي حس  مي كند .
  4. بي حسي نزديك ستون مهره اي ( Paravertebral Anesthesia ) : دراين روش شاخه فوقاني و تـحتـاني اعـصاب نـخاعي در مـجاورت مـحل خروج آنها از ستون مهره با دارو بي حس مي شوند  

     1- ســگ وگربـــه :

روش خارج سخت شامه : يك ميلـي ليتـر به ازاي هر5/4 كيلوگرم وزن بدن تا مهره اول كمـر ( L1 )را  بـي حس ميكند . 

    2-  بــز:

براي بي حســي عصب شاخــي ( Cornual Nerve ) : تزريق 2 مـيـلـي لـيـتـر در مـحل براي بـي حســي عصبــي شاخـي .

3- گوسفنــد :

روش خارج سخت  شامه اي : 8 تا 12 مـيـلـي لـيـتـر.

4-  گـــاو :

 الف: بـي حسـي خارج سخت  شامه اي پائيـن : نيم تا يك ميلي ليتــر به ازاي هر 50 كيلوگرم وزن بدن

  ب: بـي حسـي خارج سخــت شامه اي بــالا : يــــك ميلــي ليتــر بـــه ازاي هر 5 كيلوگــرم وزن بــدن . 

5- اسب :

الف : براي بـي حسـي عصب فكــي به منظور بـي حسي فك پائيـن ، ثنايايــي  ، لب پائيــن ،مولار پائيـــن : 10 تا 20 ميلـــي ليتــر .

 ب:  بـي حسـي خارج سخت شامه : 5 تا 10 ميلــي ليتــر .

    فارماكوكــينــتـيـك :

ليـدوكائيـن بطور اوليـه در كبد متابوليـزه ميشود . در سگ از  ان- دي اتيلا سيون  ليدوكائيــن دومتابوليـت ايـجاد ميشود . مونواتيل گليـسيـن  گزيليديد اثـرات فارماكولوژيكي برجسته اي داردكه بعد از ان دي اتيـلاسيـون دوم گليـسيـن گزيليديد تشكيل ميشود  .ليدوكائيــن بعد از دست دادن يك گروه آميــن از گر وه دي اتيـل آميـن هيدروليـز ميشود . مقدار زيادي از ليـدوكائيـن با سولفات كونـژوگه ميشود وبا ايـن شكل دفع ميشود.

از تـزريق وريدي ايـن دارو كه حاوي نورآدرناليـن مي باشد بايد جلوگيـري شود.

از تـزريق ايـن دارو در بافتهاي انتهايي بدن مانند انگشتان ، دم و آلت تناسلــي بايد جلوگيـري شود . چون امكان ايـجاد ا يسكـمي وبروز گانگرن وجود دارد

عوارض جانـبـي داروهاي بي حس كننده موضعي به مقدار مصرف آنها بستگي دارد و مـمكـن است ناشي از غلـظت پلاسـمايي بالاي دارو در اثر ورود آن به داخل عروق ، مصرف مقادير بيـش از حد ، جذب سريع از مـحل تزريق و همـچـنـيـن كاهش تـحـمل بيـمار ، ناسازگاري فردي يا حساسيت مفرط و يا اخـتـصاصات گونه اي باشد . همـچـنـيـن عوارض جانـبـي اين دارو بستگي به نـحوه و روش مصرف آنها دارد  . به هر حال و اكنـشهاي سيـستمـيك مـمـكن است سريعا" و يا با تاخـيـر و حـتـي تا 30 دقيـقه پس از تـجويز دارو بروز نمايد .

در موارد استـفاده از داروهاي بي حس كننده موضعي مـمكن است افزايش حساسيـتـهاي موضعي مشاهده مي شود كه شامل واكنش هاي آلـرژيك مي باشند .

از جـمـله علائم جذب سيـستمـيك بيـش از حد اين دارو تاري ديد يا دور بيـنـي ، احساس صدا در گوش ، سرگيـجه ، تشنـج ، لرزش ، اضطراب و بي قراري ناشي از تـحريك سيستم عـصـبـي مركزي است . هر چند كه در مواردي به دلـيل تـضعيـف سيستم عصـبـي مركزي خواب آلودگي ايـجـاد مي شود . همـچـنـيـن كاهش غيـر عادي فشار خون ، افزايش تعريق ، ضربان آهسته يا نا منـظم و غيـر عادي قلـب و رنگ پريـدگي از عوارض بسيار نادر استفاده بيـش از حد مـجاز دارو هاي بي حس كننده موضعي است

ذکر نشده است

شيـر وگو شت  : 24 الــي  36 ساعت پس از آخريـن تزريق

در دماي  كمتر از 30 درجه سانتي گراد   ودور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

 ويال 100 ميلــي ليتــريدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.