فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamizol


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ‫ﮔﺮوه داروﻳﻲ: ﺿﺪ اﻧﮕﻞ داﺧﻠﻲ، ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ دارو: ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دارو ﺣﺎوي 57 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ذکر نشده است

ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻀﻼت اﻧﮕﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺟﺪا ﺷﺪن آن از ﻣﺨﺎط دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و ﮔﻮارش و ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ اﻧﮕﻞ از ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ‫دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎي ‪ Tﻣﻲ- ‫ﺷﻮد. ‫

ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻻروي ﻛﺮمﻫﺎي ﮔﺮد دﺳﺘﮕﺎه رودهاي- ﻣﻌﺪي و ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ ‫اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮمﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻧﻜﻮس، ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﺘﺮوﻧﮋﻳﻠﻮس، ﻛﻮﭘﺮﻳﺎ، اﺳﺘﺮﺗﺎژﻳﺎ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻳﺮوس، ‫ﺑﻮﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻮم، اوزوﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و از ﻛﺮمﻫﺎي رﻳﻮي ﺑﻪ دﻳﻜﺘﻴﻮﻛﺎﻟﻮس اﺷﺎره ﻛﺮد. ‫وﺗﺎﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ در ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ، ﺑﺰ و ﺳﮓ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ ‫در ﺣﻴﻮان آﺑﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﺮه ﺷﻴﺮ ﺧﻮار و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺠﺮاي ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻛﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد

 ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺎ روش ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5/7 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازا ‫ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ‫دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ آن 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ازا ﻫﺮ 10 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ زﻳﺮﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد.

اﻳﻦ دارو در دامﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺪﻳﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮﻧﻲ و دامﻫﺎﻳﻲ ‫ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺳﻤﻴﺖ دارو دﻳﺪه ﺷﺪه، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺎوﻫﺎ در دوره 41 روز ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ‫ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دارو ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ‫وﺗﺎﻣﻴﺰول ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺧﻄﺮ و ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، در ‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دارو ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮارﺿﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‫ﻟﺮزشﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺗﻜﺎنﻫﺎي ﺳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰاق دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﮔﺬرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ‫ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺑﺘﺪا وزن دام ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان دوز دارو ﺗﻌﻴﻴﻦ ‫ﮔﺮدد.

ذکر نشده است
 

ﺷﻴﺮ: 27 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ دارو ‫ﮔﻮﺷﺖ: در ﻣﻮرد ﮔﺎو 82 روز و در ﻣﻮرد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 51 روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد

 ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري دارو: در دﻣﺎي 25- 15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮرﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.

در وﻳﺎلﻫﺎي 100 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي.دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.