فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیوتوسیدر vetocider


طبقه بندی درمانی : پروستاگلاندین ها و هورمونها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


CEDR داﺧﻞ واژن

ذکرنشده است

ﺳﻴﺪر ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎده ﺳﻴﻠﻴﻜﺎن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ داﺧﻞ واژن ‫دام ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را از ﺧﻮد آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ دارو از ﻃﺮﻳﻖ ‫دﻳﻮاره واژن ﺟﺬب ﺑﺪن و داﺧﻞ ﺧﻮن ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﻮ ﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻓﺎرﻣﻮ ﻛﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻚ دارو :

ﻣﻌﻤﻮﻻ" در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮج ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﻊ ﻓﺤﻠﻲ و اووﻻﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. در آﻧـﺴﺘﺮوس ) ﻋـﺪم ‫ﻓﺤﻠﻲ ( ﻣﻮج ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ اووﻻﺳﻴﻮن ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ‪ FSHو ‪ LHاﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد در داﻣﻬﺎي ﺗﺎزه زا و ﻳـﺎ ﻋـﺪم ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ اي ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﻋـﺪم ﻓﺤﻠـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﻫﻮرﻣـﻮن ‫اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺴﻢ زرد ﺗﺮﺷﺢ و ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎده ﺳﺎزي رﺣﻢ و دوام آﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻴـﺰان ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﻌـﺪ از ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺴﻢ زرد ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 7 ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در دوره آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺗﺎ 02 ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ‫. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺪر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺣﻴﻮان ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟـﺬب و اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﺧـﻮن ‫ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ‪ FSH ، LHﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺳﻴﺪر ﻃﻲ 6 ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻴـﺰان ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ‫ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺤﻠﻲ آﺷﻜﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ .

درﻣﺎن ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ‫• ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ آﺑﺴﺘﻨﻲ در ﮔﺎوﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ‫• ﺟﻬﺖ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ زاﻳﻤﺎن و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺪون ﻓﺤﻞ ﻳﺎﺑﻲ در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﺗﻠﻴﺴﻪ ‫• اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﮔﺎوﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه و دﻫﻨﺪه ‫• ﺑﻬﺒﻮد آﺑﺴﺘﻨﻲ در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ

1- درﻣﺎن ﮔﺎوﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺪم ﻓﺤﻠﻲ ( آﻧﺴﺘﺮوس) : ‫جاگذاری  ﺳﻴﺪر + روز  هشتم ﺑﻌﺪاز جاگذاری ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد + روز ﻧﻬﻢ ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﺘﺮادﻳﻮل + روز دهم تا دوازدهم با دیدن فحلی اقدام به تلقیح شود  .

2- درﻣﺎن ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ : جاگذاری  ﺳﻴﺪر +  روز  دوازدهم ﺧﺎرج ﺷﻮد + روز 13 تا 14  ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدد .

 ‫3- ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻓﺤﻠﻲ : ‫جاگذاری  ﺳﻴﺪر و ﺗﺰرﻳﻖ 2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﺘﺮادﻳﻮل +روز هشتم  ﺧﺎرج ﺷﻮد همزمان  ﭘﺮوﺳﺘﺎ ﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد + روز ﻧﻬﻢ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ‫ﮔﺮم اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد + روز دﻫﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدد

ذکرنشده است

ﺑﺮاي ﮔﺎوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ . در ﮔﺎوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ اﺳﺘﺮس ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﻧﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد

دوره ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺷﻴﺮ و ﮔﻮﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺑﺢ دام ﺳﻴﺪر را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

در درﺟﻪ 30-25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد

ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﺳﻴﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻼف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.